Školní poradenské pracoviště

V případě potřeby řešit nějakou situaci související s učením nebo chováním ve škole se žáci i rodiče mohou obrátit na třídního učitele, případně na konkrétního člena Školního poradenského pracoviště, podle zaměření jejich činnosti.

Poradenské služby poskytujeme učitelům, žákům u jejich rodičům v následujících oblastech:

 • výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 • problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • prevence sociálně patologických jevů a závadového chování
 • kariérové poradenství – profesní orientace žáků, další studium.
 • Program poradenských služeb

 

Členové školního poradenského pracoviště

Ing. Veronika Reitingerová

Mgr. Jana Kopúnová

Ing. Barbora Znoj Novotná

Činnosti členů

Výchovný poradce

Výchovný poradce

 • Pomáhá žákům se speciálními poruchami učení.
 • Eviduje zprávy z vyšetření z poradenských pracovišť.
 • Navrhuje vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 • Pomáhá třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny.
 • Shromažďuje zprávy z vyšetření, předává jejich kopie třídním učitelům, vysvětluje závěry a pomáhá při realizaci doporučení ze zpráv ostatním zainteresovaným učitelům.
 • Dohlíží na realizaci doporučení ze zpráv.
 • Vytváří aktuální přehledy vyšetřených a integrovaných žáků.
 • Organizuje péči o integrované žáky.

Výchovné a kariérové poradenství

Koordinátor studijních záležitostí

Koordinátor studijních záležitostí

 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).
 • Společně se školním metodikem prevence pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanování.
 • Řeší problémy spojených se školní docházkou.
 • Sleduje projevy záškoláctví u žáků školy – přesná evidence neomluvených hodin, projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření.
 • Sleduje žáky s omluvenou absencí nad 80 hodin v jednom klasifikačním období – projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření.
 • Společně s třídními učiteli sleduje žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit.
 • Společně s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované a navrhuje další péči o tyto žáky
 • Společně se školním metodikem prevence pomáhá třídním kolektivům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

 • Koordinuje činnosti v oblasti prevence a řešení rizikového chování žáků.
 • Poskytuje psychologickou pomoc žákům s osobními problémy.
 • Zajišťuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů (šikana, násilí, závislosti, zneužívání, kriminální chování, sekty, rasismus a další projevy rizikového chování), případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Zajišťuje individuální a skupinovou práci se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců (prioritou je prevence rasismu).
 • Předává informace a zprávy o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školnímu poradenskému zařízení.
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 • Koordinuje a samostatně zajišťuje přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost.
 • Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

Metodik prevence

Kariérový poradce

Kariérový poradce

 • Shromažďuje informace a metodické pokyny k volbě povolání, k volbě dalšího vzdělávání a jejich předávání žákům.
 • Realizuje Individuální poradenství pro žáky v oblasti volby povolání, volby dalšího vzdělávání.
 • Zajišťuje exkurze, workshopy zaměřené na odborné dovednosti.
 • Organizuje setkání zástupců firem, vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení se studenty.
 • Pomáhá při vyplňování přihlášek na vyšší školy, jejich odeslání.
 • Připravuje žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc a konzultace při zpracování životopisu).

Výchovné a kariérové poradenství

Koordinátorka spolupráce s OSPOD

Koordinátorka spolupráce s OSPOD

 • Spolupracuje s místní OSPOD při monitorování problémových žáků.
 • Aktivně spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem při řešení problémů.
 • Je předsedkyní výchovné komise školy.
×