Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení

Přihlášky

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.

Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (učební obory, Bezpečnostní služby) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2023.

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

 Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE     

Formuláře přihlášky ke studiu na střední škole ke stažení:  nové formuláře ZDE (zdroj: MŠMT)

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na obchodní akademii  nevyžadujeme.

Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE

Procvičujte: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - Bezpečnostní služby

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení - učební obory

 

 

Organizace-prijimaciho-rizeni-obchodni akademie.pdf

Organizace-prijimaciho-rizeni-ucebni obory.pdf

Organizace-prijimaciho-rizeni-bezpecnostni sluzby.pdf

Zdravotni-zpusobilost-uchazece-operator_skladovani.pdf

 

Pozvánka k přijímacím zkouškám na maturitní obory Vám bude zaslána poštou, popř. e-mailem, pokud jste jej uvedli na přihlášce ke studiu.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitelky o přijetí neobdrží.

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají.

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

Výsledek přijímacího řízení se uchazeč dozví prostřednictvím zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na našem webu.

Uchazeč má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení první pracovní den následující po dni  zveřejnění výsledků přijímacího řízení, a to  na sekretariátu SOŠ  a SOU, Kaplice, Pohorská, přízemí, v čase mezi 8.00 - 15.00. 

Výsledkové listiny _2.kolo_učební obory

Výsledková listina_K-Č

Výsledková listina_MO

Výsledková listina_OS

Výsledková listina_OZS

Výsledková listina_SM

Výsledkové listiny_1.kolo

výsledková listina_náhradní termín

výsledková_listina_OA

výsledková_listina_BS

výsledková_listina_K-Č

výsledková_listina_MO

výsledková_listina_OS

výsledková_listina_OZS

výsledková_listina_SM

Zápisové lístky

Zápisové lístky

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Pokud se rozhodnete pro obor vzdělání na naší škole, je nutné zápisový lístek zanést do školy nebo poslat poštou na adresu školy (SOŠ a SOU Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice) nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu. V rámci Jihočeského kraje si uchazeči o vzdělávání vyzvednou zápisový lístek na OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích, B. Němcové 49/3, 2. patro, kancelář č. 331 (paní Tušlová– 386 720 828).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou,  to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro přijaté uchazeče

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole.

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci v následujících záležitostech.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejní seznamu přijatých uchazečů, tj. .....

Uchazeč je povinen prokázat řádné splnění povinné školní docházky předložením závěrečného vysvědčení ze základní školy. Závěrečné vysvědčení můžete předložit osobně v sekretariátu SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86 v pracovních dnech od 10. července do 21. července 2023 (úřední hodiny 7:30 – 14:00).  Ověřenou kopii závěrečného vysvědčení lze zaslat na adresu SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice  nejpozději do 31. srpna 2023.

 Zároveň si Vás dovoluji pozvat na úvodní třídní schůzky: 

1 Obchodní akademie,  Linecká  368 - 28. 6. 2023 v 16.00

2 Učební obory, Pohorská 86 - 27. 6. 2023 v 16.00

bližší info zde 

Děkuji a těším se na shledanou.

 

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

 

 

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté uchazeče

Milí žáci, pokud jste nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, přičemž kritérium přijímacího řízení jste splnili, nezoufejte. Máte-li zájem o naši školu, podejte si odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz Dokumenty ke stažení). Pokud odvolání nepodáte, ztrácíte šanci na přijetí. 

Odvolání proti nepřijetí musí podat zákonný zástupce uvedený v rozhodnutí o nepřijetí nejpozději do tří pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí (resp. osobního vyzvednutí písemného rozhodnutí). Nelze se odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě oficiálně neobdrželi, přestože svůj výsledek přijímacích zkoušek již víte z výsledkové listiny. Odvolání nelze podat e-mailem.

Odvolání můžete doručit osobně do sekretariátu školy (lze podat i v den vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí) nebo poslat doporučeně poštou na adresu:

SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice

Úřední hodiny sekretariátu školy v pracovních dnech: Pondělí až pátek 7:30 – 15:00

V rámci autoremedury v odvolacím řízení budou postupně rozhodnutí o nepřijetí u uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení,  měněna. Tento postup je možný až do výše počtu uvolněných míst, kdy přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek.

Po 17. květnu 2023 bude zveřejňován průběžný seznam uchazečů přijatých na odvolání v rámci autoremedury. Nejpozději 31. května 2023 bude zveřejněn kompletní seznam uchazečů přijatých na odvolání v rámci autoremedury. Těmto uchazečům budou průběžně vydávána nová rozhodnutí o přijetí, která si můžete vyzvednout osobně v sekretariátu školy (pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce) nebo počkat na doručení poštou. Pokud jste mezitím odevzdali zápisový lístek na druhou školu, můžete na základě nového rozhodnutí o přijetí zápisový lístek z druhé školy vyzvednout a doručit k nám ve lhůtě 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí.

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Hlavní informační zdroj pro přijímací řízení představují stránky www.cermat.cz

Termíny konání

1. řádný termín
13. 4. 2023
2. řádný termín
14. 4. 2023
Náhradní termín 17. a 18. dubna 2023
17. 4. 2023 – 18. 4. 2023

Další podrobnosti

Zde najdeš podrobnosti k přijímacímu řízení.

Máš výuční list a chceš si udělat maturitu? Studuj atraktivní obor Bezpečnostní služby!

×