Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Digitalizace přijímacího řízení

 

 

 

Informace o přijímacím řízení

Informační web MŠMT pro digitalizaci přijímacího řízení

Informační web MŠMT pro digitalizaci přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí žáci,

na této stránce naleznete všechny informace týkající se nejen digitalizace přijímacího řízení.

WEB_PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 MŠMT_přijímací řízení

Přihlášky

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). 

Tři způsoby podání přihlášek: 
E l e k t r o n i c k y ( s  o v ě ř e n o u  e l e k t r o n i c k o u  i d e n t i t o u )
P o d á n í m  v ý p i s u  v y t i š t ě n é h o  z  o n l i n e  s y s t é mu
P o d á n í m  v y p l n ě n é h o  t i s k o p i s u  s  p ř í l o h a m i

1. kolo přijímacího řízení

 Přihlášky je nutné podat v době od 1. 2. 2024 do  20. února 2024.

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

 Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE     

Formuláře přihlášky ke studiu na střední škole ke stažení:  nové formuláře ZDE (zdroj: MŠMT)

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na Obchodní akademii nevyžadujeme. Na Bezpečnostně právní činnost  vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Procvičujte: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

                            https://tau.cermat.cz/

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy do 18. května stanoví, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá do informačního systému pro druhé kolo přijímacího řízení informace podle § 1 odst. 1.


Termín pro odeslání přihlášky je pro druhé kolo přijímacího řízení do 24. května.

Důležité změny

Důležité změny

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce).
POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání je nutné dodat formou  tiskopisu  potvrzeného základní školou nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení. 


Určení priority jednotlivých škol:
Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímacího řízení se uchazeč dozví prostřednictvím zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na našem webu dne 15. května 2024.

Uchazeč má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení tři pracovní dny před  zveřejnění výsledků přijímacího řízení, a to  na sekretariátu SOŠ  a SOU, Kaplice, Pohorská, přízemí, v čase mezi 8.00 - 15.00.

 

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro přijaté uchazeče

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole.

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci v následujících záležitostech.

Uchazeč je povinen prokázat řádné splnění povinné školní docházky předložením závěrečného vysvědčení ze základní školy. Závěrečné vysvědčení můžete předložit osobně v sekretariátu SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86 v pracovních dnech od 10. července do 21. července 2024 (úřední hodiny 7:30 – 14:00).  Ověřenou kopii závěrečného vysvědčení lze zaslat na adresu SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice  nejpozději do 31. srpna 2024.

 Zároveň si Vás dovoluji pozvat na úvodní třídní schůzky: 

1 Obchodní akademie,  Linecká  368 - 

2 Učební obory, Pohorská 86 - 

bližší info zde 

Děkuji a těším se na shledanou.

 

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

 

 

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

Přijati budou uchazeči v souladu  s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon“), a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dále jen „vyhláška o přijímacím řízení“), kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Hlavní informační zdroj pro přijímací řízení představují stránky www.cermat.cz

                  www.msmt.cz

Termíny konání

1. řádný termín
12. 4. 2024
2. řádný termín
15. 4. 2024
Náhradní termín 29. a 30. dubna 2023
29. 4. 2024 – 30. 4. 2024

Další podrobnosti

Zde najdeš podrobnosti k přijímacímu řízení.

Zde najdeš podrobnosti k přijímacímu řízení.

Máš výuční list a chceš si udělat maturitu? Studuj atraktivní obor Bezpečnostní služby!

×