Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení

Přihlášky

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.

Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (učební obory, Bezpečnostní služby) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2023.

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

 Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE     

Formuláře přihlášky ke studiu na střední škole ke stažení:  nové formuláře ZDE (zdroj: MŠMT)

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na obchodní akademii  nevyžadujeme.

Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE

Procvičujte: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

 

Organizace-prijimaciho-rizeni-obchodni akademie.pdf

Organizace-prijimaciho-rizeni-ucebni obory.pdf

Organizace-prijimaciho-rizeni-bezpecnostni sluzby.pdf

 

Pozvánka k přijímacím zkouškám na maturitní obory Vám bude zaslána poštou, popř. e-mailem, pokud jste jej uvedli na přihlášce ke studiu.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitelky o přijetí neobdrží.

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají.

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitelky

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitelky

Výsledek přijímacího řízení se uchazeč dozví prostřednictvím zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na našem webu.

Zápisové lístky

Zápisové lístky

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Pokud se rozhodnete pro obor vzdělání na naší škole, je nutné zápisový lístek zanést do školy nebo poslat poštou na adresu školy (SOŠ a SOU Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice) nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu. V rámci Jihočeského kraje si uchazeči o vzdělávání vyzvednou zápisový lístek na OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích, B. Němcové 49/3, 2. patro, kancelář č. 328 (paní Tušlová– 386 720 828).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou,  to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Hlavní informační zdroj pro přijímací řízení představují stránky www.cermat.cz

Termíny konání

1. řádný termín
13. 4. 2023
2. řádný termín
14. 4. 2023
Náhradní termín 17. a 18. dubna 2023
17. 4. 2023 – 18. 4. 2023

Další podrobnosti

Zde najdeš podrobnosti k přijímacímu řízení.

Máš výuční list a chceš si udělat maturitu? Studuj atraktivní obor Bezpečnostní služby!

×