Maturitní zkoušky

Maturity JARO 2024

Písemná práce z českého jazyka
2. 4. 2024 v 8:00
Písemná práce z anglického jazyka
2. 4. 2024 v 12:00
Praktická zkouška - OA
18. 4. 2024 – 19. 4. 2024
Praktická zkouška - BS3
23. 4. 2024
Praktická zkouška - BS2
25. 4. 2024
Didaktický test z matematiky
2. 5. 2024 v 8:00
Didaktický test z anglického jazyka
2. 5. 2024 v 13:30
Didaktický test z českého jazyka
3. 5. 2024 v 8:00
Ústní zkouška - OA4
20. 5. 2024 v 7:30 – 21. 5. 2024
Ústní zkouška - BS3 dálkaři
22. 5. 2024
Ústní zkouška - BS2
23. 5. 2024 v 7:30 – 24. 5. 2024

Informace o maturitách

Pro maturanty

Pro maturanty

Milí maturanti,

sledujte pravidelně webovou stránku www.maturita.cermat.cz, na které najdete nejen potřebné informace ke konání maturitní zkoušky, ale i zadání a řešení didaktických testů z jazyků a matematiky.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

 

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Žáci budou mít na vypracování DT z českého jazyka 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující je čas stanoven na 150 minut.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení _profilová_MZ_2024

Maturitní kalendář a důležité termíny - Jaro 2024

Maturitní kalendář a důležité termíny - Jaro 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2023 od 2. 5. do 7.5.2024 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2024.

Termíny OA4

 • Písemná práce z ČJL, CJ - 2. 4. 2024 - 110 minut/60 minut
 • Praktická zkouška (UCE, OBK) - 18.-19. 2024- 300 minut
 • Didaktický test z ČJL - 3. 5. 2024- začátek 8.00, 85 minut
 • Didaktický test z ANJ - 2. 5. 2024 - začátek 13.30,40 +70 minut
 • Didaktický test z MAT - 2. 5. 2024 - začátek 8.00, 135 minut
 • Ústní zkouška - 16. - 17. 5. 2024

Termíny BS2

 • Písemná práce z ČJL, CJ - 2. 4. 2023 v 8.00 - 110 minut/60 minut
 • Praktická zkouška (SEO+TEV) - 25. 4. 2024 - 14.00 – 16.00
 • Didaktický test z ČJL - 3. 5. 2024- začátek 8.00, 85 minut
 • Didaktický test z ANJ - 2. 5. 2024 - začátek 13.30,40 +70 minut
 • Didaktický test z MAT - 2. 5. 2024 - začátek 8.00, 135 minut
 • Ústní zkouška - 20. - 21. 5. 2024

Termíny BS3 dálkaři

 • Písemná práce z ČJL, CJ - 2. 4. 2023 v 8.00 - 110 minut/60 minut
 • Praktická zkouška  - 23. 4. 2024 
 • Didaktický test z ČJL - 3. 5. 2024- začátek 8.00, 85 minut
 • Didaktický test z ANJ - 2. 5. 2024 - začátek 13.30,40 +70 minut
 • Didaktický test z MAT - 2. 5. 2024 - začátek 8.00, 135 minut
 • Ústní zkouška - 23. 5. 2024


Možnost nahrazení povinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

Možnost nahrazení povinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 81 odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a na základě § 19a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, může žák využít možnosti nahrazení zkoušky z anglického jazyka/německého jazyka/francouzského jazyka v profilové části maturitní zkoušky úspěšným  výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky .

 Příloha č. 1: Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2023 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona (č.j. MSMT-5198/2022-1)

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března 2024 pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2024 pro konání v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie jazykového certifikátu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 Formulář k žádosti

×